Regulamin

 1. Warunkiem korzystania z rolkowiska/skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz postępowanie zgodnie z jego zaleceniami,
 2. Korzystający z rolkowiska/skateparku powinni używać podczas jazdy na przeszkodach kompletu ochraniaczy oraz kasku ochronnego. Osoby pełnoletnie mogą same decydować o użytkowaniu kasku ochronnego. Osoby niepełnoletnie obowiązkowo musza korzystać z obiektu w kasku ochronnym. Osoba niepełnoletnia może zostać zwolniona z warunku korzystania z kasku ochronnego jedynie, jeżeli opiekun prawny w obecności pracownika rolkowiska/skateparku podpisze stosowne oświadczenie.
 3. Korzystanie z rolkowiska/skateparku odbywa się na własną odpowiedzialność lub za zgodą prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich. Każdy korzystającycy musi podpisać stosowne oświadczenie. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA!!
 4. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Za wypadki na terenie rolkowiska/skateparku wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający.
 6. Zabrania się:
  – przebywania na rolkowisku/skateparku poza wyznaczonymi godzinami,
  – korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  – palenia tytoniu, wnoszenia alkoholu lub innych używek,
  – wnoszenia przedmiotów mogacych stworzyć zagrożenie dla użytkowników skateparku,
  – chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków,
  – zaśmiecania terenu obiektu,
  – niszczenia infrastruktury obiektu.
 7. Korzystający zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia obsłudze wszelkich uszkodzeń urządzeń. Korzystanie z uszkodzonych przeszkód jest zabronione.
 8. Wszyscy korzystający z rolkowiska/skateparku zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 9. Korzystający z rolkowiska/skateparku, którzy będą zakłócać porządek lub utrudniać korzystanie z urządzeń innym użytkownikom, zostaną usunięci z terenu obiektu.
 10. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.