REGULAMIN

 

 

1. Warunkiem korzystania z rolkowiska/skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz postępowanie zgodnie z jego zaleceniami.

 

2. Korzystający z rolkowiska/skateparku powinni używać podczas jazdy na przeszkodach kompletu ochraniaczy oraz kasku ochronnego. Osoby pełnoletnie mogą same decydować o użytkowaniu kasku ochronnego. Osoby niepełnoletnie obowiązkowo muszą korzystać z obiektu

w kasku ochronnym. Osoba niepełnoletnia może zostać zwolniona z warunku korzystania z kasku ochronnego, jedynie jeżeli opiekun prawny w obecności pracownika rolkowiska/skateparku podpisze stosowne oświadczenie.

 

3. Korzystanie z rolkowiska/skateparku odbywa się na własną odpowiedzialność lub za zgodą prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich. Każdy korzystający musi podpisać stosowne oświadczenie.

 

4. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

5. Za wypadki na terenie rolkowiska/skateparku wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający.

 

6. Zabrania się:

- przebywania na rolkowisku/skateparku poza wyznaczonymi godzinami,

- korzystania z obiektu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

- palenia tytoniu, wnoszenia alkoholu lub innych używek,

- wnoszenia przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników skateparku,

- chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków,

- zaśmiecania terenu obiektu,

- niszczenia infrastruktury obiektu.

 

7. Korzystający zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia obsłudze wszelkich uszkodzeń urządzeń. Korzystanie z uszkodzonych przeszkód jest zabronione.

 

8. Wszyscy korzystający z rolkowiska/skateparku zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

9. Korzystający z rolkowiska/skateparku, którzy będą zakłócać porządek lub utrudniać korzystanie z urządzeń innym użytkownikom zostaną usunięci z terenu obiektu.

 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.