Menu Zamknij

Oświadczenie do pobrania.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SKATEINPARK.EU/SKLEP

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hedonskate.com prowadzony jest przez PAWEŁ KOMOSA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

Paweł Komosa HOME ROYAL

ul. Kamieńska 33/A, 40‐748 Katowice

PL9542520019 TEL. 666077160


 1. 1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu
  Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia
  niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im
  na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść
  konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo
  mają te przepisy.
  1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest
  Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce
  prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda
  osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i
  poprawiania.
  1.4. Definicje:
  1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
  umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  1.4.4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez
  przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
  prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór
  zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o
  złożonych Zamówieniach.
  1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za
  pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
  automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie
  Internetowym.
  1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
  Klientem a Sprzedawcą.
  1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.4.10.SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.hedonskate.com.
  Strona 1 z 6
  1.4.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – PAWEŁ KOMOSA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HOME ROYAL PAWEŁ KOMOSA
  1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.14.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
  przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
  prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
  zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  1.4.15.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do
  zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza
  Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących
  danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego
  Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie
  dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Potwierdź zamówienie” – do
  tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
  wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu
  Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
  domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
  kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców
  niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu
  Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola
  „Zapisz mnie”. Na Newsletter można się również zapisać w trakcie tworzenia Konta poprzez odhaczenie stosownego
  checkboxa albo korzystając z opcji w ramach Konta.
  2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
  2.2.1. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
  2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za
  jego pośrednictwem.
  2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w
  wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768
  2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w
  szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w
  rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  Strona 2 z 6
  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie
  składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są
  wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
  Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do
  poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego
  Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
  przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia
  adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
  Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania
  przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)
  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o
  której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy
  Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
  Internetowego Sprzedawcy.
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  4.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby
  płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatność” oraz na stronie internetowej
  http://www.payu.pl.
  4.1.5. Płatności kartą kredytową za pośrednictwem serwisu WorldPay.com.
  4.1.6. Płatności w systemie ratalnym – BRAK PŁATNOŚCI RATALNEJ
  4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą w złotych polskich przeprowadzane są zgodnie z
  wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Rozliczenia transakcji kartą kredytową w EURO przeprowadzane
  są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Worldpay.com.pl
  4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  4.3.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do
  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane
  przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości
  opłacony, NIP: 779-23-08-495.
  4.3.2. WorldPay.com – spółki WorldPay Limited (Company No. 3424752/ FCA No. 504504), WorldPay (UK) Limited (Company
  No. 7316500/ FCA No. 530923) and WorldPay AP Ltd. (Company No. 5593466/ FCA No. 502597) registered in England,
  55 Mansell Street, London, E1 8AN.
 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  5.1.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  5.1.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  5.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Sokolska 78/80, 40-087 Katowice – od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00
  do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00.
  5.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez
  Klienta sposobu dostawy, płatności oraz adres dostawy. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu
  Internetowego w zakładce „Wysyłka”.
  Strona 3 z 6
  5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
  składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
  5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia
  uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5.3.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia otrzymania z banku informacji o
  uruchomieniu linii kredytowej dla Klienta, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
  środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze
  porozumienia stron.
  6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
  6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez
  przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  info@hedonskate.com lub też pisemnie na adres: ul. Sokolska 78/80, 40-087 Katowice. Umowa w takim wypadku
  wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że
  strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
  6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
  świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w
  szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu
  do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć
  charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14
  dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  6.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
  świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
  Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w
  celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są
  określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
  cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać
  w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skateinpark2015@gmail.com, pisemnie na adres: ul.
  ul. Kamieńska 33/A, 40‐748 Katowice lub też korzystając z przykładowego formularza reklamacyjnego udostępnionego przez
  Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z
  umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
  7.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie
  reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
  7.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar
  konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z
  umową.
  7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane
  z działaniem Sklepu Internetowego:
  7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe
  reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres: skateinpark2015@gmail.com
  7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
  szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy
  rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że
  Usługobiorca poda inny sposób.
  Strona 4 z 6
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
  podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres: skateinpark2015@gmail.com.
  8.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich
  zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
  granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli
  konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  8.3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że
  konsument wskaże inny sposób.
  8.4. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od
  dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
  8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług
  rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2)
  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez
  konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy
  wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w
  złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie
  mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie
  gier hazardowych.
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie
  konsumentami.
  9.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby
  płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta
  sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9.3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy
  Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia
  jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  9.4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem
  pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
  9.5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie
  konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
  rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
  powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  9.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem
  obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w
  czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych
  do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie
  konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia,
  jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy
  Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
  jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi
  odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie
  konsumentem.
  10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  10.2. Zmiana Regulaminu:
  10.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów
  prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień
  niniejszego Regulaminu.
  Strona 5 z 6
  10.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego,
  tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie
  Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  10.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie
  konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany
  Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane
  Umowy Sprzedaży.
  10.2.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem
  obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie
  niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2
  marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
  zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa
  polskiego.
  10.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem
  zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a
  Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
  siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.